Merkelsche Vermessung der Lemgoer Feldmark (A 347)
01.Titelblatt, Kartenmappe
01.Titelblatt, Kartenmappe
StaL A 347 Merkelsche Vermessung der Lemgoer Feldmark
02. Uebersicht der Revierkarten
02. Uebersicht der Revierkarten
03. Revier 1
03. Revier 1
StaL A 347 Merkelsche Vermessung der Lemgoer Feldmark
04. Revier 2
04. Revier 2
StaL A 347 Merkelsche Vermessung der Lemgoer Feldmark
05. Revier 3
05. Revier 3
06. Revier 4
06. Revier 4
StaL A 347 Merkelsche Vermessung der Lemgoer Feldmark
07. Revier 5
07. Revier 5
StaL A 347 Merkelsche Vermessung der Lemgoer Feldmark
08. Revier 6
08. Revier 6
StaL A 347 Merkelsche Vermessung der Lemgoer Feldmark
09. Revier 7
09. Revier 7
StaL A 347 Merkelsche Vermessung der Lemgoer Feldmark
10. Revier 8
10. Revier 8
StaL A 347 Merkelsche Vermessung der Lemgoer Feldmark
11. Revier 9
11. Revier 9
StaL A 347 Merkelsche Vermessung der Lemgoer Feldmark
12. Revier 10
12. Revier 10
StaL A 347 Merkelsche Vermessung der Lemgoer Feldmark
13. Revier 11 & 12
13. Revier 11 & 12
StaL A 347 Merkelsche Vermessung der Lemgoer Feldmark
14. Revier 13
14. Revier 13
StaL A 347 Merkelsche Vermessung der Lemgoer Feldmark
15. Revier 14 & 20
15. Revier 14 & 20
StaL A 347 Merkelsche Vermessung der Lemgoer Feldmark
16. Revier 15 & 19
16. Revier 15 & 19
StaL A 347 Merkelsche Vermessung der Lemgoer Feldmark
17. Revier 16
17. Revier 16
StaL A 347 Merkelsche Vermessung der Lemgoer Feldmark
18. Revier 17 & 18
18. Revier 17 & 18
StaL A 347 Merkelsche Vermessung der Lemgoer Feldmark
19. Revier 21
19. Revier 21
StaL A 347 Merkelsche Vermessung der Lemgoer Feldmark
20. Revier 22
20. Revier 22
StaL A 347 Merkelsche Vermessung der Lemgoer Feldmark
21. Revier 23 & 40  und Rieper Turm
21. Revier 23 & 40 und Rieper Turm
StaL A 347 Merkelsche Vermessung der Lemgoer Feldmark
22. Revier 24
22. Revier 24
StaL A 347 Merkelsche Vermessung der Lemgoer Feldmark
23. Revier 25
23. Revier 25
StaL A 347 Merkelsche Vermessung der Lemgoer Feldmark
24. Revier 26
24. Revier 26
StaL A 347 Merkelsche Vermessung der Lemgoer Feldmark
25. Revier 27
25. Revier 27
StaL A 347 Merkelsche Vermessung der Lemgoer Feldmark
26. Revier 28
26. Revier 28
StaL A 347 Merkelsche Vermessung der Lemgoer Feldmark
27. Revier 29
27. Revier 29
StaL A 347 Merkelsche Vermessung der Lemgoer Feldmark
28. Revier 30
28. Revier 30
StaL A 347 Merkelsche Vermessung der Lemgoer Feldmark
29. Revier 31
29. Revier 31
StaL A 347 Merkelsche Vermessung der Lemgoer Feldmark
30. Revier 32
30. Revier 32
StaL A 347 Merkelsche Vermessung der Lemgoer Feldmark
31. Revier 33
31. Revier 33
StaL A 347 Merkelsche Vermessung der Lemgoer Feldmark
32. Revier 34
32. Revier 34
StaL A 347 Merkelsche Vermessung der Lemgoer Feldmark
33. Revier 35-Ost
33. Revier 35-Ost
StaL A 347 Merkelsche Vermessung der Lemgoer Feldmark
34. Revier 35-West
34. Revier 35-West
StaL A 347 Merkelsche Vermessung der Lemgoer Feldmark
35. Revier 36 & Liemer Turm
35. Revier 36 & Liemer Turm
StaL A 347 Merkelsche Vermessung der Lemgoer Feldmark
36. Revier 37. Weegeturm
36. Revier 37. Weegeturm
StaL A 347 Merkelsche Vermessung der Lemgoer Feldmark
37. Revier 38. Neuer Turm
37. Revier 38. Neuer Turm
38. Revier 39 & Groechtenturm
38. Revier 39 & Groechtenturm
39. Revier 41, Staddtkern
39. Revier 41, Staddtkern
StaL A 347 Merkelsche Vermessung der Lemgoer Feldmark
40. Holzmark Hoffmannsholz
40. Holzmark Hoffmannsholz
StaL A 347 Merkelsche Vermessung der Lemgoer Feldmark
41. Holzmark Schusterberg
41. Holzmark Schusterberg
StaL A 347 Merkelsche Vermessung der Lemgoer Feldmark
42. Holzmark Maibolte-Nord
42. Holzmark Maibolte-Nord
43. Holzmark  Maibolte-Sued
43. Holzmark Maibolte-Sued
44. Holzmark Berensburg- Radsdiek
44. Holzmark Berensburg- Radsdiek
StaL A 347 Merkelsche Vermessung der Lemgoer Feldmark
45. Holzmark Kalkoefen
45. Holzmark Kalkoefen
46. Holzmark  Ein Teil der Hambrake
46. Holzmark Ein Teil der Hambrake
StaL A 347 Merkelsche Vermessung der Lemgoer Feldmark
47. Holzmark Bredaerbruch
47. Holzmark Bredaerbruch
StaL A 347 Merkelsche Vermessung der Lemgoer Feldmark
48. Hude Biesterberg
48. Hude Biesterberg
StaL A 347 Merkelsche Vermessung der Lemgoer Feldmark
49. Hude Luher Heide-Nord
49. Hude Luher Heide-Nord
StaL A 347 Merkelsche Vermessung der Lemgoer Feldmark
50. Hude Luher Heide-Sued
50. Hude Luher Heide-Sued
51. Merckels General-Charte
51. Merckels General-Charte
StaL A 347 Merkelsche Vermessung der Lemgoer Feldmark