Merkelsche Vermessung der Lemgoer Feldmark (A 347) - 51. Merckels General-Charte
51. Merckels General-Charte
51. Merckels General-Charte
StaL A 347 Merkelsche Vermessung der Lemgoer Feldmark